Cinderella heeft medestanders nodig

Cinderella kan haar doelstellingen niet alleen bereiken. Daarom zoekt Cinderella samenwerking met:

  • De uitvinders van de stiefkinderen;
  • De specialisten die het klinisch onderzoek kunnen uitvoeren;
  • Filantropen die voor het ontbrekende geld zorgen;
  • Allen die door inbreng van hun expertise willen bijdragen aan de organisatie
  • of meer specifiek aan een van onze projecten;

 

Cinderella heeft ervaring en ruimte voor nieuwe projecten.
Stuur ons uw stiefkind

 

 

Hoe zit het met de uitvinders?
Dat zijn dus wetenschappers die een veelbelovende medische vernieuwing hebben uitgevonden, maar die niet tot aan de patiënt hebben kunnen brengen omdat investeerders er geen profijt in zagen (3). Die uitvinders dienen bereid te zijn om de verdere ontwikkeling met Cinderella uit te voeren op basis van not for profit. Ze dragen al hun intellectuele eigendomsrechten op hun uitvinding over aan Cinderella. Er wordt uiteraard ook verwacht dat zij met al hun kennis en expertise zullen bijdragen aan de ontwikkeling van het middel (4).

 

Met welke medische specialisten gaat u samenwerken?
Dat hangt uiteraard af van het middel. Het zullen uiteraard gedreven medische onderzoekers en klinische specialisten zijn die belangeloos met ons willen samenwerken aan de verdere ontwikkeling van zo’n middel omdat ze ook verwachten en hopen dat het een verbetering zal opleveren voor hun patiënten. Meestal zal het werk plaatsvinden in een of meer Universitaire Medische Centra die er het beste voor zijn uitgerust. We verwachten dat ze daarvoor ook alle medewerking van hun bestuurders zullen krijgen.

 

Waarvoor doen jullie een beroep op goede gevers?
Hoewel we veel lagere kosten hebben doordat we het winstoogmerk hebben laten varen en omdat alle functionarissen in Cinderella zonder honorarium werken, zullen er zeker in het begin toch nog flinke bedragen nodig zijn. De juiste getallen voor elk project kunnen we pas weten als het op de rails staat. Binnenkort is dat het geval voor onze eerste projecten. Voor die ontbrekende financiering hebben we dan de medewerking van sympathisanten nodig. Dat kunnen uiteraard gefortuneerde medestanders zijn die zo’n bedrag willen schenken (1). Cinderella heeft ANBI status verkregen, waardoor financiële bijdragen belasting aftrekbaar zijn. Nog liever wil Cinderella samenwerken met filantropen die bereid zijn tevens hun specifieke expertise of netwerk in te zetten ten behoeve van Cinderella of een van onze projecten. Daardoor nemen ze mede verantwoordelijkheid voor de optimale aanwending van hun schenking. Ze blijven bovendien betrokken bij het programma van Cinderella en een of meer van de projecten en dat zal ongetwijfeld tot nieuwe initiatieven leiden.
Deze vorm van samenwerking wordt in de VS catalytic philantropy genoemd (2). Er is daar met name bij de bestrijding van armoede en achterstelling veel positieve ervaring mee opgedaan. Schenkers verkrijgen bij Cinderella het recht om mee te werken aan de verwezenlijking van de doelstellingen van de stichting en om hun naam er aan te verbinden. Zij delen in de successen van onze organisatie en vergroten daarmee hun aanzien/sociale status. In het kader van de katalytische filantropie doet Cinderella niet alleen een beroep op private medestanders maar ook op publieke organisaties, overheidinstanties en patiëntenverenigingen.
We nodigen hen allen uit met ons mee te denken over de uitwerking en verwezenlijking van onze plannen zoals dat past bij ons open source systeem.

 

Heeft u nog een boodschap voor mensen die met jullie willen meedoen?
Eigenlijk wordt belangrijkste deel het werkkapitaal van Cinderella dus gevormd door zijn participanten en medestanders. Juist omdat die heel divers zijn verwachten we dat Cinderella zich dank zij hun katalytische invloed snel zal ontwikkelen en zich voortdurend zal vernieuwen. En voor alle betrokkenen geldt dus never a dull moment.

1. Cinderella Therapeutics is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI status). Kapitaalverschaffer kan iedereen zijn: particulier (schenker, erflater, donateur), instelling (charitas, ziekenhuis, universiteit,verzekering), de overheid, bedrijven. Kapitaal kan beschikbaar gesteld worden ten behoeve van de activiteiten van de stichting in het algemeen of voor specifieke projecten van de BV. Kapitaalverschaffers doen afstand van hun bijdrage.
2. Uitvoerig beschreven door Mark R Kramer. Catalytic Philantropy, Stanford Social Innovation Review , Fall 2009, p. 29 De pdf file van dit artikel sturen we u graag toe.
3. Cinderella selecteert uitvindingen waarvan uit preklinisch onderzoek of op andere gronden aannemelijk is gemaakt dat ze een hoge effectiviteit zullen vertonen bij klinische toepassing. De aard en werking van die middelen dient zodanig te zijn dat de verwachting gerechtvaardigd is dat hun effectiviteit duidelijk kan worden vastgesteld in korte tijd en met een klein aantal patiënten. Alle medische vernieuwingen die aan deze criteria voldoen komen in aanmerking voor Cinderella.
4. Cinderella nodigt geïnteresseerden uit contact op te nemen met de voorzitter van het bestuur. Voorstellen worden beoordeeld door het bestuur dat daarvoor in overleg met de uitvinder deskundigen raadpleegt. Positief beoordeelde voorstellen worden als een nieuw project overgedragen aan Cinderella’s werkmaatschappij, Cinderella Therapeutics Research BV.

gen_img_stok_old